NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 19.2.2015 1 OC kin 170

19. února 2015 v 8:17

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, Strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost
V tento první den Treceny Oc položte základy probuzení, posilte a využijte svoji osobní autoritu pro zlepšení všech. Energie Hun (1) je dnes obzvláště důležitá, protože ztělesňuje sílu tvoření a inspiraci, bez kterých by se nápad, myšlenka, nebo záměr nestaly skutečností. To je energie, kterou je třeba živit vlastní autoritu na jakékoliv úrovni, bez ohledu na oblast, kterou považujete za nejméně vhodnou, či odpovídající. Mayové prováděli obřady v každý den Hun, v této Treceně je to obzvláště důležité.
OC navazuje na cyklus Akbal a Cimi - cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost - bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Jsem Oc. Dnes bychom chtěli mluvit o energii Tónu JEDNA, který má různé významy včetně začátku a Jednoty. Dnes bychom se rádi zaměřili na aspekt Jednoty.
Všichni jsme z jednoho Zdroje a všichni se v určitý čas do něj vrátíme. Existují mnozí, kteří neustále proudí dovnitř a ven z tohoto Zdroje a nikdy nepřicházejí do fyzické formy. Myriády z nás opustily na nějaký čas Zdroj. I když se zdá, že jsme odděleni - jsme stále Jedno. Je těžké vysvětlit to slovy, ale budeme se snažit pomoci vám pochopit tuto důležitou pravdu.
Hodně vašich obtíží na Zemi se vztahuje k problematice oddělenosti. Ti, kteří opustili Zdroj, žijí v mnoha Galaxiích s obrovskou škálou možností k prozkoumání. I když každý z nás opustil Zdroj, tvoří nás stále celé spektrum Zdroje - jsme kompletní holografický obraz Zdroje. Je mnoho bytostí z různých dimenzí existujících v široké škále možností, někteří se rozhodnou pro energetickou formu, jiní pro fyzickou podobu.
Mnozí na Zemi si představují dimenze jako hierarchii - podobně jako budovy s mnoha patry. Jiní je vidí jako různá místa - tady, nebo tam. Ani jedno není úplná pravda. Naše energie jsou spojeny a mnohokrát se vzájemně překrývají. Mají schopnost překrytí, protože různé skupiny jsou vibračně na různých úrovních. Je to podobné jako ohřev vody v hrnci - někteří pobývají v husté formě níže, zatímco zbytek nahoře tvoří páru. Jsou vytvořeni z té samé substance, ale v různých formách - přitom na stejném místě. Toto je takový slabý příklad pro tak důležitý údaj, ale doufáme, že chápete co se vám snažíme říci.
Jak vibrace Země i jejich obyvatel stoupá, mnozí budou moci vidět za Závoje. Někteří lidé nyní vidí kultury, v jejichž existenci se kdysi v minulosti potulovali na Zemi, ale v jiné dimenzi. Některé z těchto skupin zůstaly na Zemi a udržují vysoké vibrace, aby docházelo k vyrovnání nižších frekvencí existujících dodnes. Často lidé vidí do jiných Sfér a zachycují záblesky domorodých lidí, nebo starověkých posvátných skupin. Někdy pouze jedna duše drží energii místa. Někdy jsou to celé skupiny. Věštci v minulosti věděli, že obyvatelé Země budou procházet fází extrémně nízkých frekvencí a rozhodli se zůstat na Zemi pro udržení rovnováhy.
Nyní nastal čas pro ty, kteří mají fyzickou podobu, aby si byli vědomi své role na Zemi. Je čas stát se vědomě vyrovnaným při přesouvání do dalšího stádia Bytí na Zemi. Země je v současné době ve stavu Transformace a její Experimentální Čas jít do hlubin temnoty, je u konce. K dispozici je Velké Probuzení a my ve vyšších dimenzích vám pomáháme rozpomenout se na své Duchovní Já a znovu získat vlastní sílu, které jste se vzdali, když jste se inkarnovali na Zemi.
Není se čeho bát, jste všichni na pokraji skutečné svobody. Přesto je ale velmi mnoho práce, kterou je třeba udělat. Tato práce začíná tím, že pustíte všechny obavy a soudy, které vás drží uvázané v této nízké hustotě. Jakmile si uvědomíte svůj potenciál a obnovíte vzpomínku na spojení se všemi, dojde k velkým zázrakům a my doufáme, že začnete chápat, co se snažíme vám zde říci.
Je nezbytně nutné, aby si každý z vás uvědomoval, že jste z jednoho Zdroje. Jste vytvořeni ze stejného materiálu. Všichni jsme bratři a sestry, kteří se rozhodli prožít život mimo čistou Lásku. Čas žít v temnotě nyní končí. Je to čas návratu k čisté Lásce. Nesplynete plně se Zdrojem, ale budete tvořeni podobným systémem jako je Zdroj - ale ve fyzické formě.
Mnozí z vás se rozhodnou pro tuto možnost, zatímco jiní se již rozhodli zůstat v nízké hustotě chamtivosti, korupce a ovládání. Na této volbě není nic špatného. Nicméně tam musí nastat oddělení, aby každý mohl zažívat to, co si přeje. Toto oddělení není represivní, je to volba duše. Před inkarnací na Zemi jste věděli, že tentokrát to přijde. Mnozí jsou v současné době probuzení s nutkáním udělat něco víc. Jiní se probudili a cítí tlak dělat práci, kvůli které jste sem přišli. Někteří se cítí v pasti a snaží se o poslední úsilí získat nadvládu nad ostatními. Další cítí, jakoby se museli držet svých blízkých, protože cítí, že nastává oddělení.
Výsledkem je, že se tyto emoce projevují. Lidé pociťují potřebu změny. Mnozí si uvědomují, jak jsou vystaveni vládnímu vlivu a rozhodli se odtrhnout. Pravda o korupci ve firmách a institucích včetně státní správy, zdravotnictví, školství, ve finančních sektorech, škodlivých látkách v potravinách a lécích, je již známá. Lidé se hněvají, protože lži a konspirace se stávají veřejné známé. To je nebezpečné, protože pokud nejsou emoce udržovány v rovnováze vytváří to chaos a je pak velmi obtížné, aby byl přechod do vyšších dimenzí elegantní. Můžete jít vpřed a sdílet s ostatními to, co jste se naučili.
Ne každý přejde do vyšší dimenze. Existuje mnoho důvodů, proč tomu tak je. Nicméně všechny, jejichž Vzestup nastal, šťouchají jejich Průvodci. Mnozí odolávají těmto šťouchnutím kvůli strachu z neznáma a bloků, které byly vytvořeny, což jim brání komunikaci se svými Průvodci. Tyto bloky jsou založeny na základě systému přesvědčení, z nichž mnohé pochází z náboženské víry a od rodičů. Je nezbytně nutné, aby se každý z vás podíval na tyto přesvědčení a uvolnil negativní vzorce myšlení. Jedná se o bloky vašeho vlastního Vzestupu a to, co drží každého z vás v oddělenosti.
Je třeba sjednotit a pochopit svou vlastní Jednotu s každým. Všichni pocházíte z jednoho Zdroje. I když navenek vypadáte jinak - uvnitř jste stejní. Vnější vzhled byl vytvořen vámi, když jste původně vytvářeli planety, z kterých jste přišli. Ale překážkou je, když každý z vás hodnotí rozdíly. Je třeba prolomit všechny bariery oddělenosti, které vás udržují oddělené od lidí i těch z různých planet. Brzy každý z vás pozná, že mnoho lidí a mnoho zvířat pochází z různých planet. Pokud se vám nedaří řešit problémy, které máte s jinými pozemskými rasami, kulturami, či církvemi, jak se budete moci obejmout při setkání se svými Hvězdnými Bratry?
Vždy, když dochází k velkým změnám, je třeba týmová práce. Chcete-li organizovat jakékoliv velké úsilí - znamená to týmovou práci. Týmy pracují nejlépe, když má každý stejnou roli. Méně efektivní jsou týmy, kde je vůdce, který dohlíží na skupinu pracovníků. Chcete-li mít efektivní tým, musí existovat Jednota, kde jsou si všichni rovni a hlavní změny jsou prováděny na základě konsensu, nikoliv diktátu.
Přemýšlejte nad těmito slovy a udělejte změny, které vás posunou blíže k Bytí v Jednotě se svými Bratry. Buďte odvážní a zmocněte se svého Já s Láskou. Buďte vděční za všechno, co vám ostatní přináší. Váš život na Zemi by byl velmi obtížný, pokud by to, co považujete za samozřejmost, neexistovalo. Věřte, že jsme Jedno se všemi, přijímejte všechny, včetně svého Já!
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY. Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete -to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama